Un centre de referència en formació

CESI Consulting és una Escola de Negocis que compagina la seva activitat docent amb la Consultoria Privada de Recursos Humans.
Des de fa 15 anys, CESI desenvolupa una oferta formativa adreçada al món empresarial i privat a través de dues àrees de negoci: la Formació privada i la Formació Subvencionada. l'alt nivell dels seus programes d'estudis, els mètodes didàctics aplicats, basats en classes interactives i eminentment pràctiques, i d'una qualificació del seu professorat han convertit CESI Consulting en un centre de referència dins del seu sector.

Disseny del pla de formació

Anàlisi de la informació prèvia, descripció d'objectius i resultat de l'auditoria de coneixements.
Itineraris i distribució de grups: es dissenya l'itinerari de formació adequat per a cada persona i es formen grups homogenis, ajustats als perfils dels candidats i als objectius, tant individuals com col · lectius.

  • Mòduls de formació: definició del contingut de cada mòdul, la seva tipologia i els materials a utilitzar i desenvolupar.
  • Proposta de calendari: es determina el planning i es dissenya el calendari segons requeriments del client.
  • Sistema de control: es determina els indicadors de gestió a utilitzar per a l'avaluació del desenvolupament de l'acció formativa.

Gestió de projectes de formació

El servei de Gestió de projectes de formació, té com a objectiu oferir un servei integral que ajudi les organitzacions a coordinar i interrelacionar tots els elements que intervenen el procés formatiu. CESI Consulting, ofereix el servei sota tres modalitats de gestió, les quals es diferencien en el grau de col · laboració amb l'organització demandant del servei.

  • Gestió externa.
  • Gestió col · laborativa
  • Participació en la gestió interna

Avaluació de la formació

Enfoquem el procés d'avaluació de la formació des d'un tractament integral dels fenòmens i dels processos que formen part d'ell, ja que la comprensió d'un procés adquireix sentit en una anàlisi estructurat i estructurant en què la interconnexió de tots els elements permet l'explicació i el significat dels seus elements. CESI Consulting posa a disposició dels seus clients diferents serveis d'avaluació, tant per a plans de formació com per a accions de formació especifíques, que depenen del moment en què es trobi el projecte i de les necessitats detectades.