Que és la formació continua?

formación continua

Assignació directa per a la formació, sense sol·licituds prèvies , sense intermediaris, l'empresa decideix com, quan i on guanyen els treballadors i guanyen les empreses.

CESI Consulting gestionem aquesta formació per la seva empresa, a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació(FEFE), actuant com Entitat Organitzadora. Podem gestionar i impartir per a vostè i/o els seus treballadors l'acció formativa que desitgi, en l'horari que vulgui i de la manera que desitgi (informàtica, idiomes, gestió, publicitat, atenció al client, vendes, qualitat, riscos laborals, habilitats directives, motivació...).

La quota de Formació Professional que la seva empresa ha pagat durant l'any, només podrà recuperar-lafent formació en un centre homologat amb garantia de qualitat i fins al 31 de desembre, passat aquest període no tindrà possibilitat de recuperar la quota.

Entenem com a formació contínua com accions formatives perquè els treballadors de la teva empresa puguin millorar la seva preparació en allò que més necessitis. Els teus treballadors són el seu principal actiu per competir amb èxit en el teu entorn empresarial. Aquest model facilitarà que les empreses, especialment petites i mitjanes, puguin formar els seus treballadors QUAN VULGUIN, COM VULGUIN I ON VULGUIN, SENSE HAVER D'ESPERAR, com fins ara, a les convocatòries d'ajudes que anualment publicava l'INEM.

Què he de fer per beneficiar-me de la bonificació?

  • Haver informat com procedeix a la representació legal dels treballadors si n'hi hagués
  • Haver comunicat a la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació l'inici de la formació amb una antelació mínima de 7 dies.
  • Comunicar a la Fundació Estatal la finalització de la formació, abans que finalitzi el termini de presentació del Butlletí de Cotització en el qual apareguin reflectides les corresponents bonificacions.
  • Realitzar la formació

Hi ha un cost màxim bonificable?

Si. El cost màxim bonificable es calcula de la manera següent: Cost màx. bonificable = Mòdul econòmic màxim x N ° hores durada curs x Nombre treballadors participants. Els mòduls econòmics màxims (cost per participant i hora de formació) són els següents:

  • A distància: 5,5 €
  • Formació presencial: 9 € o 13 € segons el nivell de la formació bàsic o mitjà-superior, respectivament).
  • Teleformació: 7,5€
  • Mixta: S'aplicaran els mòduls anteriors en funció de les hores presencials ia distància / teleformació que tingui l'acció formativa.

Com s'aplica la bonificació, el crèdit de cofinançament?

Un exemple:
Una empresa de 100 treballadors, que en l'any anterior va ingressar per quota de formació professional la quantitat de 10.000 €, organitza una acció formativa de 45 hores de durada per a 20 treballadors, sent el cost total de la formació 6.800 €. Si el mòdul màxim econòmic establert és de 8 € per participant i hora de formació, el cost màxim bonificable serà el següent:

Cost màxim bonificable = 8 € x 45 hores x 20 treballadors = 7.200 €

Finançament privat: 20% del cost total de formació = 1.360 €

Crèdit de formació = 10.000 x 0,60 = 6.000 €;

Com el crèdit de formació és inferior al cost màxim bonificable, l'empresa aplica aquesta quantitat. En el cas que el crèdit de formació hagués estat superior, es descomptaria el crèdit màxim bonificable, ajustat amb el finançament privat exigible.

Subvencions

La Formació Professional per a l'Ocupació, un dels dos subsistemes de Formació Professional existents a Espanya, té per objecte la formació dels treballadors desocupats i ocupats per millorar la seva capacitació professional i desenvolupament personal. fundacion tripartita

Bonificacions

420 €

Empreses de 1 a 5 treballadors

100%

De 6 a 9 treballadors.


75 %

Empreses de 10 a 49 treballadors

60 %

De 50 a 249 treballadors.


65 €

Empreses de nova creació

Programa conjunt

Pots agruparte amb altres empreses, per realitzar un programa conjunt de formació. CESI Consulting assumeix el paper d'entitat especialitzada en organitzar o impartir formació. Els tràmits administratius de comunicar l'inici i la finalització de les accions de la formació o altres associats a la formació, els realitzarà CESI Consulting.